Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Datod dirgelwch y groes Gristnogol gynnar hon  

Wedi’i chodi yn hanner gyntaf y 9fed ganrif mewn safle amlwg ar garnedd gladdu o’r Oes Efydd, y cyfan sy’n weddill o’r groes hon yw’r goes isaf gron. Mae’r arysgrif sy’n addurno’r golofn wedi’i hindreulio ac nid ellir ei ddarllen bellach, ond gwyddom fod y gofeb blaen hon yn adrodd hanes epig am lywodraethwyr blaenorol Cymru. Mae un ymadrodd yn cynnwys enwau llywodraethwyr olynol teyrnas Powys yn ystod yr 8fed a’r 9fed canrifoedd. Mae un arall yn datgelu bod y groes wedi’i chodi gan Cyngen er cof am ei hen dad-cu Eliseg, y dywedwyd ei fod wedi gyrru’r Saeson Eingl-Sacsonaidd allan o’r rhan hon o Gymru.  

Credir bod yr arysgrif gofalus ei gyfansoddiad, sy’n cynnwys terminoleg gyfreithiol, wedi’i fwriadu i’w ddarllen yn uchel, i’w ddatgan i gynulleidfa. Ai yma efallai y byddai llywodraethwyr hynafol Powys yn cael eu penodi? Ai cofeb fuddugoliaeth yw hi, sy’n datgan perchenogaeth wleidyddol ar dir a enillwyd yn ôl o’r Saeson, neu bropaganda hanfodol ar adeg pan oedd y deyrnas dan fygythiad? Neu’r holl bethau hyn? 

Cafodd abaty Glyn y Groes (‘Valle Crucis’) gerllaw ei enw o’r golofn; claddwyd teuluoedd llywodraethwyr gogledd Powys yn eglwys yr abaty. Ewch i Amgueddfa Llangollen i weld atgynhyrchiad o groes Colofn Eliseg.


Cyfleusterau

Maes parcio icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae lleoedd parcio ar gael yn Abaty Glyn y Groes gerllaw (tua 200 metr i ffwrdd).

Wedi'i leoli ar dir fferm tua 50 metr o ochr y ffordd.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau