Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Safle grym – crefyddol a diwydiannol 

Ynghyd â Phriordy Llanddewi Nant Hodni ac Abaty Tyndyrn, adfeilion Abaty Nedd yw’r olion mynachaidd pwysicaf a mwyaf trawiadol yn ne-ddwyrain Cymru. Fe’i sylfaenwyd ym 1130 gan y marchog Normanaidd Syr Richard de Granville, ac erbyn diwedd y 13eg ganrif roedd yn un o abatai cyfoethocaf Cymru. Roedd tua 50 o fynachod yn byw yma, ynghyd â mwy byth o frodyr lleyg a weithiai ar ystadau’r abaty ar dasgau gan gynnwys, yn ôl pob tebyg, cloddio glo at ddefnydd domestig. Yn llawer diweddarach, llaw drom y Chwyldro Diwydiannol oedd achos ei gwymp, a’r abaty’n cael ei droi’n waith mwyndoddi copr gyda ffwrneisi, gweithdai ac anheddau gweithwyr, a gwaith haearn yn gymydog drws nesaf. Diolch byth, goroesodd yr adeg gywilyddus hon.

Gellir gweld bron holl gynllun yr abaty a’i adeiladau o hyd heddiw, gan gadarnhau pur faint yr anheddiad crefyddol llewyrchus hwn.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am – 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae'r maes parcio 30m o fynedfa'r heneb (tua 4 car).

Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r Gor. o Gastell-nedd, oddi ar yr A465. Castell-nedd 2m (3.2km)

Cod post SA10 7DW