Skip to main content

Dyfodol Abaty Nedd – arolwg trigolion lleol

Mae Cadw yn asesu effaith bosibl ei safleoedd ar y gymuned leol, pobl Cymru ac ymwelwyr yn rheolaidd. Fel rhan o’r gwaith hwn, byddai gennym ddiddordeb mewn clywed eich barn am sut y gallem ddefnyddio Abaty Nedd yn y dyfodol.

Mae gan safleoedd hanesyddol yng Nghymru y potensial i wella lles ac ymgysylltu’n gadarnhaol â’r cymunedau y maent wedi’u lleoli ynddynt, yn ogystal â denu ymwelwyr a sicrhau manteision i’r economi. Mae eich barn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod pob cyfle yn cael ei ystyried fel rhan o unrhyw ddatblygiadau posibl yn y dyfodol ar safleoedd Cadw ac Abaty Nedd yn benodol.

Arolwg ar gyfer Abaty Nedd

Arolwg

Safle grym – crefyddol a diwydiannol 

Ynghyd â Phriordy Llanddewi Nant Hodni ac Abaty Tyndyrn, adfeilion Abaty Nedd yw’r olion mynachaidd pwysicaf a mwyaf trawiadol yn ne-ddwyrain Cymru. Fe’i sylfaenwyd ym 1130 gan y marchog Normanaidd Syr Richard de Granville, ac erbyn diwedd y 13eg ganrif roedd yn un o abatai cyfoethocaf Cymru. Roedd tua 50 o fynachod yn byw yma, ynghyd â mwy byth o frodyr lleyg a weithiai ar ystadau’r abaty ar dasgau gan gynnwys, yn ôl pob tebyg, cloddio glo at ddefnydd domestig. Yn llawer diweddarach, llaw drom y Chwyldro Diwydiannol oedd achos ei gwymp, a’r abaty’n cael ei droi’n waith mwyndoddi copr gyda ffwrneisi, gweithdai ac anheddau gweithwyr, a gwaith haearn yn gymydog drws nesaf. Diolch byth, goroesodd yr adeg gywilyddus hon.

Gellir gweld bron holl gynllun yr abaty a’i adeiladau o hyd heddiw, gan gadarnhau pur faint yr anheddiad crefyddol llewyrchus hwn.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Noder y bydd Abaty Nedd ar gau neu â mynediad cyfyngedig yn ystod y dyddiadau canlynol:

Mynediad cyfyngedig: Dydd Mercher 13–Dydd Mawrth 19 Hydref 2021

Ar gau: Dydd Sadwrn 16 Hydref


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae'r maes parcio 30m o fynedfa'r heneb (tua 4 car).

Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r Gor. o Gastell-nedd, oddi ar yr A465. Castell-nedd 2m (3.2km)

Cod post SA10 7DW