Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon bellach ar agor i ymweld â hi heb fod angen archebu ymlaen llaw. 

Byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

Sylwch fod hwn yn safle a reolir ar y cyd ac nad yw Cadw yn ei staffio; nid yw cardiau aelodaeth CSSC, talebau credyd amser a chynlluniau mynediad am ddim eraill nad ydynt yn rhai Cadw yn ddilys yn y safle hwn.

Arolwg

Adfail eiconig yn cynnig profiad bythgofiadwy o ramantus  

Croeso i’r adfail mwyaf rhamantus yng Nghymru – ac mae hynny’n swyddogol, yn ôl pleidlais darllenwyr cylchgrawn Countryfile.

Ar glamp o glegyr calchfaen bron 300 troedfedd/90m uwchlaw Afon Cennen, amlinell ddramatig Carreg Cennen yw’r brif nodwedd ar y gorwel am filltiroedd ac mae’n meddu ar olygfeydd trawiadol ar draws cefn gwlad Sir Gâr. 

Adeiladwyd y castell, yn ôl pob tebyg, gan John Giffard, barwn ffyddlon Edward I, ar ddiwedd y 13eg ganrif, ac o’r olwg gyntaf, mae’n ysgogi ymdeimlad anhygoel o ddrama a phellenigrwydd ynoch.

Yn y lle gwyllt hwn, heb lawer iawn i’ch atgoffa o’r byd modern, bydd y castell fel petai’n darganfyddiad personol ichi. Felly ewch i mewn i’r barbican coeth yng nghysgod ei ddau dŵr. Archwiliwch yr ogof naturiol a’r dramwyfa gromennog wedi’i thorri i wyneb y clogwyn.

Byddwch yn siŵr o gael profiad bythgofiadwy.

Mwy am Gastell Carreg Cennen


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am – 6pm

Mynediad olaf 45 munud cyn cau

Mae'r safle cyfan yn cael ei gau a'r parcio yn cael ei gloi yn 6pm bob dydd

Bob dydd 9.30am – 4.30pm

Ar gau Dydd Nadolig

Mynediad olaf 45 munud cyn cau

Mae'r safle cyfan yn cael ei gau a'r parcio yn cael ei gloi yn 6pm bob dydd


Prisiau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.50
Teulu*
£16.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Nodiadau os gwelwch yn dda — Ni fydd credydau/ tocynnau amser (nac unrhyw gynllun arall) yn berthnasol i’r safleoedd hyn.


Cyfleusterau

Taith sain icon Newid cewynnau icon Mynediad i feiciau icon Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Toiledau   icon

Mae taith glywedol ar gael sy’n manylu ar hanes y safle.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Isffyrdd o’r A483(T) i Bentref Trap.
Rheilffordd
5km/3mllr Llandeilo, ar lwybr Abertawe-Amwythig.
Bws
5km/3mllr Llandeilo, llwybr Rhif 280/281, Caerfyrddin-Llandeilo/Llanymddyfri.
Beic
NCN Llwybr Rhif 47 (15km/9mllr).

Cod post SA19 6UA

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01558 82229

Cyfeiriad
Castell Carreg Cennen
Trapp, Llandeilo SA19 6UA