Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun 20 Medi ni fydd modd rhagarchebu tocynnau ar-lein ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff. Bydd yr holl docynnau ar gael ar y safle ar ddiwrnod eich ymweliad yn unig.*

At hynny, byddwn yn gweithredu cyfres dreigl o gau safleoedd wrth i ni uwchraddio ein systemau er mwyn gwella profiad ymwelwyr. Bydd pob un o’n safleoedd ar gau yn olynol am 1-3 diwrnod yn ystod y cyfnod hwn.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gael gwybod mwy am sut i hawlio eich tocyn Sky VIP gwiriwch ein tudalen ganllaw ddiweddaredig.

I ymweld â’r heneb hon:

  • edrychwch ar ein horiau agor, prisiau a chyfleusterau eraill isod
  • prynwch eich tocynnau mynediad wrth gyrraedd
  • dewch â’ch gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob man dan do.

(*bydd tocynnau ar-lein ar gyfer Castell Coch yn dal i fod ar gael oherwydd maint a chynllun y safle)

Mae’r heneb hon yn rhan o Ŵyl Drysau Agored Cadw ar 25 a 26 Medi 2021. 

Gellir cadw tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn — ewch i’n hardal Drysau Agored i gael gwybod mwy ac i archebu tocynnau.

Arolwg

Campwaith anorffenedig y gaer sydd bron yn berffaith gymesur  

Mae Biwmares ar Ynys Môn yn enwog am mai yma mae’r castell gorau erioed na’i hadeiladwyd. Hwn oedd yr olaf o’r cadarnleoedd brenhinol a grëwyd gan Edward I yng Nghymru - ac efallai ei gampwaith.  

Yma manteisiodd Edward a’i bensaer James o San Siôr yn llawn ar gynfas gwag, sef y ‘beau mareys’ neu ‘gors hardd’ wrth ymyl Afon Menai. Erbyn hyn, roeddent eisoes wedi adeiladu cestyll mawrion Conwy, Caernarfon a Harlech. Hwn fyddai’n coroni’r cyfan iddynt.

Y canlyniad oedd caer anferth a oedd bron yn berffaith gymesur. Roedd nid llai na phedwar cylch cydganol o amddiffynfeydd aruthrol yn cynnwys ffos llawn dŵr gyda’i doc ei hun. Roedd y waliau allanol yn unig yn frith o 300 o ddolenni saethau.

Ond yn sgil diffyg arian a thrafferthion ar droed yn yr Alban, roedd y gwaith adeiladu wedi chwythu ei blwc erbyn y 1320au. Ni adeiladwyd porthdy’r de na’r chwe thŵr mawr yn yr adran fewnol i’r uchder a fwriadwyd byth. Prin y dechreuwyd porth Llanfaes cyn troi cefn arno.   

Arwydd yw siâp isel arbennig Biwmares felly o freuddwyd heb ei gwireddu’n iawn. Er hynny, mae’n hawlio ei le haeddiannol ar y llwyfan byd-eang yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefol Edward I.  

Oherwydd mae’r castell hwn yn arbennig - a hynny oherwydd maint ei uchelgais a harddwch ei gyfrannedd. Hwyrach mai castell godidog o anghyflawn Biwmares yw cyflawniad mwyaf pensaer milwrol gorau'r oes.

Mwy am Gastell Biwmares


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–5pm

 

Bob dydd 10am–6pm

 

Bob dydd 10am–5pm*

*Mae’r heneb hon yn rhan o Ŵyl Drysau Agored Cadw ar 25 a 26 Medi 2021. Gellir cadw tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn — ewch i’n hardal Drysau Agored i gael gwybod mwy ac i archebu tocynnau.

 

Bob dydd 10am–4pm

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£6.90
Teulu*
£22.60
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.85
Pobl hŷn (65+)
£6.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.40
Teulu*
£24.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£5.20
Pobl hŷn (65+)
£6.90

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.


Cyfleusterau

Mynediad i'r anabl icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Byrddau picnic icon Clyw cludadwy icon Ymweliadau ysgol icon Llogi Safle icon Wi-Fi icon

Mae 2 le parcio penodol i bobl anabl ar ochr y ffordd gyferbyn â'r ganolfan ymwelwyr.

Ceir mynediad gwastad o'r ganolfan ymwelwyr i'r safle ar hyd llwybr a phont fach. Mae'r rhan fwyaf o'r tir ar lawntydd glaswelltog gwastad.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Peidiwch â bwydo'r adar gyda cynnyrch bara; mae bara yn niweidiol i'r adar.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Darganfyddwch ein gweithgareddau addysgol am ddim.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A545 (Porthaethwy) A5 (Bangor).
Rheilffordd
15km/9mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.
Bws
Ena’s 100m/110llath, llwybrau 53/57/58 Bangor-Biwmares-Llanddona/Penmon
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (5km/3mllr).

Cod post LL58 8AP

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
BeaumarisCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Biwmares
Castle St, Biwmares LL58 8AP

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01248 810361