Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Safle ynghau: Dydd Gwener 12 a 19 Awst

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, mae'n ofynnol i ni gau'r llys ddydd Gwener 12 a dydd Gwener 19 Awst. 

Gwiriwch ein tudalen I Ble Hoffech Chi Fynd er mwyn darganfod dros 100 o safleoedd hanesyddol Cadw ledled Cymru.

Diolch am eich cefnogaeth.

Arolwg

Palas canoloesol mawreddog yr un mor odidog â’i gadeirlan

Dim ond un swydd oedd ar y brig i glerigwr uchelgeisiol yng Nghymru ganoloesol, sef Esgob Tyddewi yn Sir Benfro. 

Datganodd pab yn y 12fed ganrif fod dwy daith i Dyddewi gywerth ag un i Rufain – gan droi’r cyntaf yn ganolfan i bererinion o bob rhan o’r byd gorllewinol. Heidiodd pobl yn eu miloedd i weld cysegr Dewi Sant yn y gadeirlan newydd.    

Ond ni allai cartref yr esgob gystadlu â’r gwychder hwn. Yna daeth Henry de Gower. Rhwng 1328 a 1347 trodd yntau adeilad nad oedd yn weddus ond i ‘weision ac anifeiliaid’ yn balas eang.

Yr adain ddwyreiniol oedd ei ardal breifat ef. Roedd yr adain ddeheuol ar gyfer rhodres a seremoni. Yma yn y neuadd fawr y byddai Esgob Henry yn gweinyddu cyfiawnder, yn cynnal gwleddoedd ac yn croesawu pererinion o fri.    

Y Diwygiad oedd dechrau’r diwedd. A dweud y gwir, mae’n ddigon posibl fod William Barlow, Esgob Protestannaidd cyntaf Tyddewi, wedi tynnu’r plwm oddi am y to ei hun er mwyn sbarduno dirywiad araf. Ond hyn yn oed yn adfail, mae’r palas hwn yn lle syfrdanol wrth ymyl ei gadeirlan ogoneddus.

Mwy am Lys yr Esgob Tyddewi   


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am–5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

 

Bob dydd 9.30am–6pm*

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

*Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, mae'n ofynnol i ni gau'r llys ddydd Gwener 12 a dydd Gwener 19 Awst. 

Bob dydd 9.30am–5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.80
Teulu*
£15.80
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.60

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.


Cyfleusterau

Toiledau hygyrch icon Newid cewynnau icon Lle i gadw beiciau icon Pay and Display car park icon Disabled person access icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Byrddau picnic icon Clyw cludadwy icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau   icon Llogi Safle icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon

Mae toiledau dros dro ar y safle ar lefel y llawr gwaelod.
Unedau i ddynion, merched a phobl anabl (â ramp).

Toiledau gyda chyfleusterau i newid babanod.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae'r prif faes parcio (Merivale) o fewn pellter cerdded cyr ar hyd ffordd arwynebog gyda rhai llethrau (300 metr).

Mae lle i tua 100 o geir a sawl lle parcio i bobl anabl.

Nid yw parcio y tu allan i'r heneb yn gyfyngedig ond mae'n brysur iawn yn ystod gwyliau'r ysgol ac ar ddydd Sul. Fodd bynnag, gellir ei ddefnyddio fel man gollwng.

Mae'r rhan fwyaf o'r tir yn wastad gyda rhai llethrau bach. Mae mynediad drwy'r holl lawr gwaelod yn dda.

Mae gan y llwybrau o amglych yr iard arwyneb graean haenog sy'n addas i gadeiriau olwyn/bygis.
Mae grisiau i lawr i'r claddgelloedd/daeargelloedd.

Mae'r llawr cyntaf yn hygyrch i fyny rhes o risiau.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae meinciau a /neu fyrddau picnic ar gael i ymwelwyr eu defnyddio.

 

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A487 i Dyddewi, isffordd heibio’r Eglwys Gadeiriol
Rheilffordd
25km/16mllr, Gorsaf Drên Hwlffordd, ar lwybr Aberdaugleddau.
Bws
250m/270llath, llwybr Rhif 411 Hwlffordd -Tyddewi/Abergwaun. Llwybr Rhif 413 Abergwaun/Tyddewi.
Beic
NCN Llwybr Rhif 4 Ar y Llwybr.

Cod post SA62 6PE.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.

 


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
STDavidsBishopsPalace@llyw.cymru

Cyfeiriad
Llys yr Esgob Tyddewi,
High St, Tyddewi, Hwlffordd, SA62 6PE

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01437 720517
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.