Skip to main content

Prosiect cydgrynhoi cyntaf Llywodraeth Cymru i ddod â threfn ac eglurder i gyfraith Cymru.

Nod Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) yw rhoi cyfraith fodern, hygyrch a dwyieithog i bobl Cymru ar gyfer diogelu a rheoli’n hamgylchedd hanesyddol unigryw a gwerthfawr.

Dilynwch ein llinell amser o ddechreuadau'r prosiect cydgrynhoi i'r datblygiadau diweddaraf…

Archwilio'r Bil

14 Tachwedd 2022

Y Cwnsler Cyffredinol yn rhoi tystiolaeth bellach i’r Pwyllgor

Y Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw AS, yn ateb cwestiynau ar dros 30 maes o’r Bil gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Cwestiynau manwl ar y ddeddfwriaeth

28 Hydref 2022

Cwnsler Cyffredinol yn nodi'r safbwynt ar dreftadaeth forol

Yn ei ateb i'r Pwyllgor, mae'r Cwnsler Cyffredinol yn ystyried y ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol morol yng nghyd-destun cydgrynhoi.

Cyfraith yr amgylchedd hanesyddol morol a chydgrynhoi

7 Hydref 2022

Pwyllgor yn holi am yr amgylchedd hanesyddol morol

Wedi'i ysgogi gan dystiolaeth rhanddeiliaid, mae'r Pwyllgor yn gofyn am farn y Cwnsler Cyffredinol am 'eithrio'r amgylchedd morol o'r Bil’.

Treftadaeth danfor yn y Bil?

3 Hydref 2022

Rhanddeiliaid yr amgylchedd hanesyddol yn cynnig tystiolaeth

Ar wahoddiad y Pwyllgor, fe wnaeth rhanddeiliaid perthnasol o'r sector amgylchedd hanesyddol roi tystiolaeth ysgrifenedig ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).

Casglu tystiolaeth ysgrifenedig

26 Medi 2022

‘Darn o waith trawiadol’

Mae’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn clywed tystiolaeth ar y Bil gan Gomisiwn y Gyfraith.

Sesiwn eang ar bob agwedd o’r Bil.

20 Medi 2022

Y pwyllgor yn ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol eto

Gwaith darllen manwl o Nodiadau'r Drafftwyr yn ysgogi'r Pwyllgor i ofyn am eglurhad gan y Cwnsler Cyffredinol ar 80 a mwy o bwyntiau ar draws y Bil.

Parhau i ystyried y Bil yn ofalus

17 Awst 2022

Y Cwnsler Cyffredinol yn ateb llythyr y Pwyllgor

Y Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw AS, yn rhoi ymateb manwl i gais y Pwyllgor am ragor o wybodaeth.

Eglurhad ar sawl agwedd ar y Bil

28 Gorffennaf 2022

Sesiwn rhanddeiliaid ar y Bil

Ymunodd dros 100 o randdeiliaid yr angled hanesyddol â dirprwy gyfarwyddwr Cadw, Gwilym Hughes, a’r Tîm Deddfwriaeth a Pholisi ar gyfer cyflwyniad rhithwir.

Cyflwyniad rhithwir i'r ddeddfwriaeth newydd

19 Gorffennaf 2022

Pwyllgor yn gofyn am ragor o wybodaeth gan y Cwnsler Cyffredinol

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad yn ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw AS, gyda chwestiynau ar ôl ei sesiwn dystiolaeth ar 11 Gorffennaf.

Gofyn am fwy o fanylion ar agweddau ar y Bil

11 Gorffennaf 2022

Y Cwnsler Cyffredinol yn rhoi tystiolaeth

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad yn craffu’r Bil cyfuno cyntaf i'w ddwyn gerbron y Senedd.

Dilynwch ein dolenni i'r sesiwn ar Senedd.tv

6 Gorffennaf 2022

Erthygl fer yn trin a thrafod elfennau hanfodol y Bil

Erthygl fer gan ymchwilwyr y Senedd yn rhoi trosolwg defnyddiol o Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).

Cyflwyniad defnyddiol i'r Bil

4 Gorffennaf 2022

Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) yn cael ei gyflwyno i'r Senedd

Mae un o'r darnau mwyaf sylweddol o ddeddfwriaeth a ystyriwyd erioed gan y Senedd yn edrych i ddiogelu treftadaeth unigryw a gwerthfawr Cymru.

Rhan o god cyfraith ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru

13 Mawrth 2020

Rhaglen Llywodraeth Cymru i gydgrynhoi'r gyfraith

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol ar y pryd, yn esbonio mai deddfwriaeth yr amgylchedd hanesyddol fydd un o'r prosiectau cyntaf i gydgrynhoi cyfraith Cymru.