Skip to main content

Mae’r rhan fwyaf o’n safleoedd ar gael i’w llogi, ac maent yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, achlysuron, cyngherddau, theatrau, gwyliau a digwyddiadau ail-greu.

Mae’r safleoedd canlynol yn addas ar gyfer digwyddiadau cymharol fawr i’w cynnal y tu mewn:

Mae’r holl safleoedd eraill yn addas ar gyfer digwyddiadau y tu allan, neu ddigwyddiadau llai y tu mewn.

Mae rhai o’r safleoedd yn cau dros y gaeaf, ac efallai na fydd modd cynnal digwyddiad bryd hynny. Ewch i’r tudalennau diwrnodau allan i gael gwybod beth yw oriau agor y safleoedd.

Plas Mawr

Digwyddiadau cymunedol

Yn aml, mae ein safleoedd yng nghanol cymunedau ledled Cymru, ac felly maent yn lleoedd delfrydol ar gyfer digwyddiadau lleol.

Dylai digwyddiad cymunedol fodloni’r meini prawf canlynol:

• Peidio ag ymyrryd â’r safle

• Dim tyllu yn y ddaear (h.y. dim angen marquee, neu marquee yn cael ei dal i lawr gyda phwysau yn unig)

• Dim gwerthu na darparu alcohol

• Cael ei gynnal yn ystod yr oriau agor arferol

Os ydych yn trefnu digwyddiad cymunedol sy’n bodloni’r meini prawf uchod, cysylltwch â cheidwad y safle i drafod.

Abaty Tyndyrn/Tintern Abbey

Pob digwyddiad arall

O ran pob digwyddiad arall, llenwch ein ffurflen gais a bydd aelod o’n tîm masnachol yn cysylltu’n ôl gyda chi. Cofiwch fod yn rhaid cyflwyno’r ffurflen 28 diwrnod o leiaf cyn y digwyddiad er mwyn inni gael amser i ystyried a thrafod y trefniadau gyda chi.

Codir tâl am logi ein safleoedd ar gyfer digwyddiadau, a gellir trafod hynny unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais a’i ystyried.

Cofiwch fod disgwyl ichi ddarparu asesiad risg. Bydd gofyn ichi hefyd gael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a darparu copi o’r dystysgrif yswiriant.

Cadw Matrics Sgorio Risg

Byddwch yn derbyn cytundeb lleoliad fel rhan o’r broses ymgeisio. Os hoffech weld copi ymlaen llaw, anfonwch e-bost i’n tîm Masnachol.

Os bydd angen ichi wneud asesiad risg, meddyliwch am y pethau canlynol:

1. Gwybod beth yw’r peryglon O ran y gweithgareddau, prosesau, cyfarpar neu sylweddau a ddefnyddir, beth a allai eich anafu chi, eich cydweithwyr, y rhai sy’n cymryd rhan neu’r cyhoedd.

2. Pwy allai gael ei anafu? A yw’r perygl yn fwy i’ch cydweithwyr sy’n gosod y digwyddiad, y cyhoedd sy’n dod yno, pobl sy’n ei chael yn anodd symud, yr hwyluswyr sy’n rhedeg y digwyddiad, neu bobl eraill?

3. Gwerthuso’r risgiau Mae’r matrics graddio risgiau ar gael i’w lawrlwytho oddi ar y dudalen hon, a gall eich helpu i werthuso pa mor debygol a difrifol yw’r risg.

4. Lliniaru’r risgiau Meddyliwch am y mesurau i’w cymryd i leihau’r risgiau – e.e. os oes ceblau’n mynd ar hyd y llawr, byddai rhoi matiau dros y ceblau’n lleihau’r risg o faglu a syrthio.

5. Ail-werthuso’r risgiau Ail-werthuswch y risgiau yng ngoleuni’r Mesurau lliniaru yr ydych wedi eu rhoi ar waith. Dylai’r sgôr fynd i lawr.

Gellir lawrlwytho enghraifft o asesiad risg oddi ar y dudalen hon, yn ogystal â’r Matrics Graddio Risgiau.