Skip to main content

Mae’r rhan fwyaf o’n safleoedd ar gael i’w llogi, ac maent yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, achlysuron, cyngherddau, theatrau, gwyliau a digwyddiadau ail-greu.

Mae’r safleoedd canlynol yn addas ar gyfer digwyddiadau cymharol fawr i’w cynnal y tu mewn:

Mae’r holl safleoedd eraill yn addas ar gyfer digwyddiadau y tu allan, neu ddigwyddiadau llai y tu mewn.

Mae rhai o’r safleoedd yn cau dros y gaeaf, ac efallai na fydd modd cynnal digwyddiad bryd hynny. Ewch i’r tudalennau diwrnodau allan i gael gwybod beth yw oriau agor y safleoedd.

Plas Mawr

Digwyddiadau cymunedol

Yn aml, mae ein safleoedd yng nghanol cymunedau ledled Cymru, ac felly maent yn lleoedd delfrydol ar gyfer digwyddiadau lleol.

Dylai digwyddiad cymunedol fodloni’r meini prawf canlynol:

• Peidio ag ymyrryd â’r safle

• Dim tyllu yn y ddaear (h.y. dim angen marquee, neu marquee yn cael ei dal i lawr gyda phwysau yn unig)

• Dim gwerthu na darparu alcohol

• Cael ei gynnal yn ystod yr oriau agor arferol

Os ydych yn trefnu digwyddiad cymunedol sy’n bodloni’r meini prawf uchod, cysylltwch â cheidwad y safle i drafod.

Abaty Tyndyrn/Tintern Abbey

Pob digwyddiad arall

O ran pob digwyddiad arall, llenwch ein ffurflen gais a bydd aelod o’n tîm masnachol yn cysylltu’n ôl gyda chi. Cofiwch fod yn rhaid cyflwyno’r ffurflen 28 diwrnod o leiaf cyn y digwyddiad er mwyn inni gael amser i ystyried a thrafod y trefniadau gyda chi.

Codir tâl am logi ein safleoedd ar gyfer digwyddiadau, a gellir trafod hynny unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais a’i ystyried.

Cofiwch fod disgwyl ichi ddarparu asesiad risg. Bydd gofyn ichi hefyd gael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a darparu copi o’r dystysgrif yswiriant.

Cadw Matrics Sgorio Risg

Byddwch yn derbyn cytundeb lleoliad fel rhan o’r broses ymgeisio. Os hoffech weld copi ymlaen llaw, anfonwch e-bost i’n tîm Masnachol.