Skip to main content

Mae’r rhan fwyaf o’n safleoedd ar gael i’w llogi, ac maent yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, achlysuron, cyngherddau, theatrau, gwyliau a digwyddiadau ail-greu.

Mae’r safleoedd canlynol yn addas ar gyfer digwyddiadau cymharol fawr i’w cynnal y tu mewn:

Mae’r holl safleoedd eraill yn addas ar gyfer digwyddiadau y tu allan, neu ddigwyddiadau llai y tu mewn.

Mae rhai o’r safleoedd yn cau dros y gaeaf, ac efallai na fydd modd cynnal digwyddiad bryd hynny. Ewch i’r tudalennau diwrnodau allan i gael gwybod beth yw oriau agor y safleoedd.

Digwyddiadau cymunedol

Yn aml, mae ein safleoedd yng nghanol cymunedau ledled Cymru, ac felly maent yn lleoedd delfrydol ar gyfer digwyddiadau lleol.

Dylai digwyddiad cymunedol fodloni’r meini prawf canlynol:

• Peidio ag ymyrryd â’r safle

• Dim tyllu yn y ddaear (h.y. dim angen marquee, neu marquee yn cael ei dal i lawr gyda phwysau yn unig)

• Dim gwerthu na darparu alcohol

• Cael ei gynnal yn ystod yr oriau agor arferol

Os ydych yn trefnu digwyddiad cymunedol sy’n bodloni’r meini prawf uchod, cysylltwch â cheidwad y safle i drafod.

Pob digwyddiad arall

O ran pob digwyddiad arall, llenwch ein ffurflen gais a bydd aelod o’n tîm masnachol yn cysylltu’n ôl gyda chi. Cofiwch fod yn rhaid cyflwyno’r ffurflen 28 diwrnod o leiaf cyn y digwyddiad er mwyn inni gael amser i ystyried a thrafod y trefniadau gyda chi.

Codir tâl am logi ein safleoedd ar gyfer digwyddiadau, a gellir trafod hynny unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais a’i ystyried.

Cofiwch fod disgwyl ichi ddarparu asesiad risg. Bydd gofyn ichi hefyd gael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a darparu copi o’r dystysgrif yswiriant.

Cadw Matrics Sgorio Risg

Byddwch yn derbyn cytundeb lleoliad fel rhan o’r broses ymgeisio. Os hoffech weld copi ymlaen llaw, anfonwch e-bost i’n tîm Masnachol.

Os bydd angen ichi wneud asesiad risg, meddyliwch am y pethau canlynol:

1. Gwybod beth yw’r peryglon O ran y gweithgareddau, prosesau, cyfarpar neu sylweddau a ddefnyddir, beth a allai eich anafu chi, eich cydweithwyr, y rhai sy’n cymryd rhan neu’r cyhoedd.

2. Pwy allai gael ei anafu? A yw’r perygl yn fwy i’ch cydweithwyr sy’n gosod y digwyddiad, y cyhoedd sy’n dod yno, pobl sy’n ei chael yn anodd symud, yr hwyluswyr sy’n rhedeg y digwyddiad, neu bobl eraill?

3. Gwerthuso’r risgiau Mae’r matrics graddio risgiau ar gael i’w lawrlwytho oddi ar y dudalen hon, a gall eich helpu i werthuso pa mor debygol a difrifol yw’r risg.

4. Lliniaru’r risgiau Meddyliwch am y mesurau i’w cymryd i leihau’r risgiau – e.e. os oes ceblau’n mynd ar hyd y llawr, byddai rhoi matiau dros y ceblau’n lleihau’r risg o faglu a syrthio.

5. Ail-werthuso’r risgiau Ail-werthuswch y risgiau yng ngoleuni’r Mesurau lliniaru yr ydych wedi eu rhoi ar waith. Dylai’r sgôr fynd i lawr.

Gellir lawrlwytho enghraifft o asesiad risg oddi ar y dudalen hon, yn ogystal â’r Matrics Graddio Risgiau.