Skip to main content

Ar gyfer yr haf eleni rydym wedi ymuno â Trafnidiaeth Cymru i gynnig mynediad 2 am bris 1 i bob un o'r o safleoedd treftadaeth hyn.

Mae gennym rai o'r cestyll gorau yn y byd yng Nghymru, a rhai o'r cestyll harddaf hefyd. Mae gennym abatai, eglwysi a chapeli a rhai o'r henebion mwyaf atmosfferig y mae ymwelwyr wedi cael eu denu atyn nhw ers miloedd o flynyddoedd. Ar gyfer yr haf eleni rydym wedi ymuno â Trafnidiaeth Cymru i gynnig mynediad 2 am bris 1 i bob un o'r o safleoedd treftadaeth hyn. 

Felly pam na wnewch chi haf 2019 y flwyddyn y gwnaethoch chi ddarganfod hanes, chwedlau a hanesion atyniadau mwyaf anhygoel Cymru.

Y cyfan y mae'n rhaid i chi ei wneud yw cyflwyno tocyn trên dilys.

Telerau ac amodau

  • Cymhwysedd: Mae'r Cynnig yn agored i bob oedolyn 18 oed neu hŷn, ac eithrio gweithwyr yr Hyrwyddwyr a'u cydweithwyr neu eu hasiantau, teuluoedd uniongyrchol cyflogeion o'r fath ac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r Hyrwyddiad.
  • Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu newid yr Hyrwyddiad neu'r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg cyn i'r cyfnod hyrwyddo ddod i ben. Mae'r cynnig ar gael i unrhyw un sydd wedi teithio ar y trên i unrhyw un o'r 20 o safleoedd Cadw â staff a restrir sydd â thâl mynediad.
  •  
  • Rhaid i'r tocyn trên fod yn ddilys ar gyfer y diwrnod hwnnw. Gall hyn gynnwys tocynnau tymor dilys, tocynnau dwyffordd, tocynnau dwyffordd agored, tocynnau wythnosol, tocynnau crwydro, carnet/multiflex a thocynnau y tu allan i'r cyfnod brig. Bydd tocynnau ar ffonau symudol a derbynebau hefyd yn cael eu derbyn
  • Bydd tocynnau ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn rhai Trafnidiaeth Cymru hefyd yn cael eu derbyn, ond nid yw'r cynnig yn cynnwys rheilffyrdd treftadaeth na hamdden
  • Bydd y tocyn yn galluogi un unigolyn i gael mynediad am ddim, ac mae angen rhagor o docynnau trên dilys ar gyfer grwpiau dros ddau
  • Ddim yn ddilys ar y cyd ag unrhyw gynnig arall
  • Hyrwyddwr: Cadw Llywodraeth Cymru, Plas Caeriw, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ

· Mae’r Cynnig yn berthnasol i’r safleoedd Cadw canlynol:

Castell Biwmares

Castell Caernarfon

Castell Caerffili

Castell Coch

Castell Cas-gwent

Castell Cilgerran

Castell Conwy

Castell Cricieth

Castell Dinbych

Castell Harlech

Castell Cydweli

Castell Talacharn

Castell Oxwich

Tŷ Tref Elisabethaidd Plas Mawr

Castell Rhaglan

Castell Rhuddlan

Capel y Rug

Abaty Ystrad Fflur (ni ellir mynd yno ar drên heb ddefnyddio math arall o drafnidiaeth hefyd)

Palas yr Esgob Tyddewi

Abaty Tyndyrn

Castell a Llys Tretŵr

Abaty Glyn y Groes

· Nid yw’r safleoedd canlynol a reolir ar y cyd yn gynwysedig: Castell Carreg Cennen, Castell Dolwyddelan, Amgueddfa Cerrig Margam a Chastell Weble